***SGK RAPOR PARASI

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK GİRİŞ SAYFASI

İŞ GÖREMEZLİK GİRİŞ
İşverenler tarafından iş göremezlik raporu alan işçilerin rapor süreleri bitiminden itibaren aşağıdaki linkten sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği son gün mesai bitimine kadar (yani içinde bulunduğu ayı izleyen ayın 23'ünde saat 23.59'a kadar) elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur.

İŞ GÖREMEZLİK GİRİŞİ

TIKLA İŞ GÖREMEZLİK GİRİŞİ YAP

SGK 2013 – 41 Sayılı Genelgesi

SGK 2013 – 41 Sayılı Genelgesi

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 32995964 / 1340 10 / 12 / 2013
Konu : 2011 – 13 Sayılı Genelge

GENELGE
2013 – 41

İlişiksizlik belgesi verilmesi iş ve işlemlerine ilişkin 04/02/2011 tarihli, 2011 – 13
sayılı Genelgenin yayımından sonra gerek mevzuatta yapılan düzenlemeler gerekse
ünitelerimizce uygulamada yaşanan tereddütlerle ilgili olarak söz konusu Genelgede yapılan
değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.

04/02/2011 tarihli ve 2011 – 13 sayılı Genelgenin;
1. “2.7”, “3.4”, “6.4”, “9.2” ve “9.17.3” nolu bölümlerinde yer alan “Sosyal Sigortalar
Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığına” ibaresi “ünitenin bağlı olduğu Asgari

Sgk 2014/5 Sayılı Değişiklik Genelgesi

Sgk 2014/5 Sayılı Değişiklik Genelgesi
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 19662804 - 3 473 975 28.02.2014
Konu : 2013/11 sayılı Genelge

GENELGE
2014 – 5

Bilindiği üzere, 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6495 sayılı
“Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 5510
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendinde değişiklik yapılmış 657 sayılı
Kanununa geçici madde ilave edilmiş, 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile
12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri

SGK emeklilik hizmetleri gn 2014/7 sayılı genelgesi

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Adres: Mithatpaşa Cad. No : 7 06437 Sıhhiye – ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat : Hasip ÇALIŞKAN Daire Başkanı V.
Telefon : (+ 90 312) 432 12 47 Faks (+ 90 312) 432 12 45 e-posta: yurtdisimevzuat@sgk.gov.tr elektronik ağ : www.sgk.gov.tr 1/1

Sayı : 70809318.010.06.02/ 231 07/03/2014
Konu : 2010/91 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması

G E N E L G E
2014 / 7

Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre aylık bağlama işlemlerinin 01/07/2010
tarihinden geçerli olmak üzere sosyal güvenlik il müdürlüklerine / sosyal güvenlik merkezlerine
devredilmesine ilişkin 05/08/2010 tarihli ve 2010/91 sayılı Genelge ile 01/07/2010 tarihinden önce

SGK işe giriş Genelgesi

2014 / 5 sayılı SGK işe giriş Genelgesi
2014 / 5 sayılı Genelge ile birçok konuda önemli değişiklikler yapılmış olup, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) yapılan değişikleri 18 ana başlık altında sıralayarak üyelerine duyurdu. Söz konusu değişlikler aşağıda yer almaktadır.
2014 / 5 sayılı Genelge metnine BURADAN, SGK Genelgelerinin tamamına ise http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/mevzuat/yururlukteki_mevzuat/genelge... linkinden ulaşabilirsiniz.
———–
1- İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar hakkında işe giriş bildirgelerinin zamanında verilip verilmediği konusunda kodlara bakılarak işlem yapılacağı belirtilmiştir.

Geçici iş göremezlik ödenekleri mahsuplaşma genelgesi

Geçici iş göremezlik ödenekleri mahsuplaşma genelgesi
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 25029274-1093/24-72 …/…/2013
Konu : Mahsuplaşma Programı Hakkında

GENELGE
2013/33

5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Geçici iş göremezlik ödenekleri toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu idarelerinin işverenleri tarafından Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre Kurum adına sigortalılara ödenerek, daha sonra Kurum ile mahsuplaşmak suretiyle tahsil edilebilir.” hükmü yer almaktadır.

2014 yılı istirahat raporu hakkı

2014 yılı istirahat raporu hakkı

Hastalanıp tedavi gören ve rapor alan bir çalışanın hakları nelerdir, çalışan kaç gün içinde iş yerine rapor sunmak zorundadır, raporu 6 haftayı aşan çalışanlar işten atılır mı?

Habertürk yazarı Ali Tezel, merak edilen soruları cevaplamaya devam ediyor...

Normal şartlarda hastalanıp tedavi gören veya rapor alan işçi işten çıkarılamaz ama rapor veya tedavi süresi ihbar süresini 6 hafta aşmışsa tazminatı ödenerek çıkarılabilir. Bu durumda ihbar tazminatı gerekmez, kıdem tazminatı ödemek gerekir.

SGK'lılar tatil günleri özel hastane polikliniklerinden hizmet alamayacak

SGK'lılar tatil günleri özel hastane polikliniklerinden hizmet alamayacak
SGK'dan önemli değişiklik

Yeni uygulama 1 Nisan 2014 tarihi itibariyle başladı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarının dini ve milli bayramları da kapsayan resmi tatiller ile pazar günleri SGK'lı hastalara poliklinik hizmeti vermesi uygulamasını kaldırdı. SGK Başkanlığı'nın, yaklaşık 3 yıldır sürdürülen uygulamayı, tatil günlerinde çalışmak istemeyen hekimlerin şikayeti, Türk Tabipler Birliği (TTB) ve bazı tabip odalarının talebi üzerine kaldırdığı bildirildi.

TATİL GÜNLERİ O HİZMET BİTİYOR

2014 SGK İdari Para Cezası Ne Kadar?

2014 SGK İdari Para Cezası Ne Kadar?
sgk İdari para cezaları

5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 102 nci maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

Buna göre, 1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında işlenen fiiller için 1.071,00 TL, 1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında işlenen fiiller içinse 1.134,00 TL esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

10- Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması ( * )

2014 Yılı SGK Cenaze Yardımı Ne Kadar?

2014 Yılı SGK Cenaze Yardımı Ne Kadar ? 2014 yılı Cenaze ödeneği

5510 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.

2014 Yılı Emzirme Ödeneği Ne Kadar?

2014 Yılı Emzirme Ödeneği Ne Kadar?
Emzirme ödeneği

5510 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında, analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip, Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır.

Geçici iş göremezlik ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması nedir

2014 Yılında Uygulanan rapor parası, geçici iş göremezlik ödeneğinin alt sınıra tamamlanması konulu sgk genelgesinin ilgili maddesi aşağıdadır.
Geçici iş göremezlik ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması nedir

5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca; iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödeneklerinin, günlük kazancın alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlanılarak, değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenmesi gerekmektedir.

2014 Yılı Rapor Parası Hesaplama

2014 Yılı Rapor Parası Hesaplama,2014 yılı rapor parası nasıl hesaplanır,2014 yılı rapor parası ne kadar,2014 ssk rapor parası hesaplama,2014 iş göremezlik ödeneği hesaplama,2014 iş göremezlik ödeneği oranları
2014 Yılı İlk & Ay İçin Rapor Parası Hesaplama Tabloları
(Geçici İş Görmezlik Raporu)

2014 Yılı Asgari Ücretli Rapor Parası
(Brüt ücret: 1.071 tl)

Rapor Parası Alınacak Gün Sayısı: 20

Son 3 Aya Brüt Maaş Toplamı: 3210 tl

Son 3 Ayda Ödenen Toplam Ssk Prim Gün Sayısı: 90

Rapor Parasına esas oluşturan günlük kazanç : 35,7 tl

Rapor parası alacağınız gün sayısı (ilk 2 gün rapor parası alamazsınız) : 18

Ayakta tedavi olduysanız alacağınız toplam Rapor Parası Miktarı(2/3) : 428, tl

2014 Rapor Parası Ödemeleri

2014 Rapor Parası Ödemeleri
2014 Yılı SGK'lılar Rapor Paralarını Nasıl Alacaklar?
İşte akşam gazetesinin haberi
Rapor parası süresi teknolojiyle kısaldı

Sigortalılar geçici iş göremezlik raporu sürecini cep telefonlarına gelen mesajla takip ediyor, bankaya gidiyor ve paralarını alıyorlar.

SGK son yıllarda teknolojiyi etkin bir şekilde kullanıyor. Özellikle akıllı telefonların yaygınlaşması, internet kullanımının artması ile birlikte bazı uygulamaların elektronik ortamdan yapılması gerekliliği ortaya çıktı. SGK da hizmetlerinde teknoloji kullanımını genişleterek sigortalılara bazı kolaylıklar sağladı. E – Ödenek uygulaması bu kolaylıklardan bir tanesi.

İş görememezlik ödemesi hızlandı

2014 Yılı SSK'lı Kadınların Doğum İzni Ne Kadar?

2014 Yılı SSK'lı Kadınların Doğum İzni Ne Kadar?
SSK’LI GEBELERE DOĞUM NEDENİYLE VERİLECEK İZİNLER

I- Doğum Öncesi ve Sonrası İzin Süreleri

Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır.

Webdesign by Desk02